Reglementen

Huis reglement

Voor de goede gang van zaken en om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen, heeft Fysiotherapie Ronny Eijer de onderstaande huisregels geformuleerd. Graag wordt u verzocht onderstaande informatie door te nemen:

1. Tijdens uw eerste afspraak stelt de therapeut u vragen en wordt er een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek verricht om de oorzaak van uw klachten te achterhalen. Hieruit volgt een behandelplan, wat u samen doorneemt en waarop u uw akkoord geeft. Dit wordt vastgelegd in uw dossier.

Bij uw eerste afspraak graag mee nemen:

  •  Verzekeringsbewijs (polisblad of pasje)
  •  Legitimatiebewijs (bijv. rijbewijs of ID kaart)
  •  Relevante medische informatie (bijv. over medicijnen)
  •  Eventuele verwijsbrief (arts of specialist)
  •  Handdoek

Fysiotherapie Ronny Eijer is wettelijk verplicht een aantal gegevens te controleren en te noteren in uw patiëntendossier.

2. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

3. Heeft u veranderingen in uw verzekering of persoonsgegevens, geef dit dan alstublieft direct door aan uw fysiotherapeut.

4. U kunt een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts (directe toegankelijkheid fysiotherapie). Er zal dan eerst middels een “screening” gekeken worden of u in aanmerking komt voor behandeling. Indien dit niet het geval is wordt u verwezen naar uw huisarts.

5. Bent u door een huisarts of specialist verwezen, dan heeft u altijd een verwijsbrief nodig, dit geldt ook voor chronische aandoeningen. Informeer bij uw fysiotherapeut naar de voorwaarden om te voldoen aan de chronische lijst.

6. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het aantal behandelingen die u heeft gehad bij Fysiotherapie Ronny Eijer en/ of andere praktijken. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.

7. Binnen de praktijk voor Fysiotherapie Ronny Eijer, waar ik ben gevestigd, geldt een algeheel rookverbod en zijn huisdieren niet toegestaan.

8. Het is voor patiënten en bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.

9. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van uw therapeut of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

10. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in of rond het pand. Let er op dat u geen waardevolle spullen achterlaat.

Privacyreglement

De praktijk beschikt over een afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw therapeut een registratie van uw medische en administratieve gegevens bij in een dossier (Incura Fysio). Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Uiteraard gaat Fysiotherapie Ronny Eijer zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en hanteert daarbij de volgende regels:

• Patiëntgegevens worden niet aan derden verstrekt (familie, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen e.d.). Voor het vrijgeven van gegevens dient de behandelend fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. De goedkeuring van de patiënt wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

• Voor overleg met uw verwijzer en/of het versturen van een behandelverslag dient de behandelende fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw goedkeuring.  De goedkeuring van de patiënt wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

• Bij eventuele overdracht aan andere zorgverleners wordt de rapportage alleen opgestuurd indien de behandelend fysiotherapeut in het bezit is van uw goedkeuring . De goedkeuring van de patiënt wordt tevens vastgelegd in uw dossier.

• U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en het recht op een afschrift van uw patiëntdossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd dan kunt u de behandeld fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het patiëntdossier opgeslagen.

• Uw naam, adres- en verzekergegevens zijn bij Fysiotherapie Ronny Eijer bekend en beschikbaar. Uw behandeld therapeut zal zorgdragen dat uw gegevens niet zichtbaar zullen zijn voor derden.

• Het is de patiënt en de bezoekers niet toegestaan om de computer / laptop van de therapeut te bedienen.

• De fysieke patiëntendossiers bevinden zich in een afgesloten ruimte.

• Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar tot na de laatste behandeldatum bewaard.

• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat dan kunt u dit, bij uw therapeut, kenbaar maken.